Contractes

PROFESSORS ASSOCIATS (FALSOS ASSOCIATS)

Un professor associat és aquell que té un contracte administratiu amb la UdG per donar certa docència. Aquests contractes són a temps parcial i estan destinats a gent que treballa a l’empresa privada i que dóna classes a la universitat aportant el seu coneixement pràctic.

No obstant, en alguns casos la realitat és molt diferent i es tracta de joves llicenciats que treballen a temps parcial realitzant docència i la resta de la jornada laboral la dediquen a la recerca (en tots dos casos, una persona que produeix per a la universitat). Aquest contracte s’utilitza per a doctorands sense beca pre-doctoral o per aquells que han exhaurit la fase contractual però encara no han presentat la tesi. Són els coneguts com a falsos associats, ja que no compleixen els requisits per a aquesta figura contractual, com és la possessió d’un contracte en una institució diferent a la universitat per un període mínim de dos anys. En aquests casos, es realitza un contracte d’interinatge per cobrir la plaça de professor associat que si compliria els requisits per a passar el concurs públic corresponent.

Existeixen diferents categories: A1, A2 (no doctors) i A3 (doctors), de les quals, les més habituals són les dues darreres. A més, cal tenir en compte que el contracte inclou més o menys dedicació, és a dir, més o menys hores de treball, que es divideixen en hores de docència i hores d’atenció a l’estudiant durant les quals el professor a d’estar a la universitat. Per exemple, un professor associat amb categoria A2.6 és un no doctor que està contractat per fer 6 hores de docència a la setmana i 6 de permanència.

Actualment, els contractes de professor associat es substitueixen per contractes d’interinatge en substitució d’una plaça de professor associat a temps parcial, ja que no cal passar concurs públic. Aquestes figures poden desaparèixer o reduir-se degut a la disminució dels crèdits docents.