Procés per presentar la tesi doctoral

Aquest és un recull dels passos que hem seguit diferents doctorands de la UdG per fer la defensa de la nostra tesi doctoral i que esperem que us puguin ser útils a tots vosaltres.

Abans de començar sapigueu que teniu informació varia sobre el doctorat a la web de la Escola de Doctorat, on podreu trobar tota la documentació necessària. Per altra banda, la persona de la UdG encarregada d’ajudar en els tràmits és la secretaria de l’Escola de Doctorat (sec.edoctorat@udg.edu).

Comencem

Recordeu que heu de tenir inscrita la tesi. Això ho hauríeu de fer abans de finalitzar el primer semestre del segon curs del doctorat presentant els documents corresponents. En el cas que no ho hagueu fet, penseu que han de passar com a mínim 6 mesos entre inscriure i dipositar la tesi.

Una vegada finalitzat el màster i acceptats al programa de doctorat, cada curs acadèmic s’ha de pagar la matricula que inclou la tutela acadèmica i les taxes administratives, els preus de les quals poden variar anualment. Si presenteu la credencial de becari (els que en sou ja teniu aquest document) o bé de professor de la Universitat de Girona, se us aplicarà el descompte pertinent, de manera que només pagareu les taxes de gestió de la matrícula.

Un cop tingueu la tesi a punt, heu de preparar una còpia de la tesi en suport electrònic (un arxiu pdf de la tesi en un CD). Aquest CD ha d’anar signat pel doctorand i el director/s de tesi i indicar el títol de la mateixa. També necessitareu omplir la sol·licitud de revisió de tesi on heu de marcar si voleu optar a la menció de doctorat europeu i si presenteu la tesi per compendi d’articles.

Amb tota aquesta documentació heu d’anar al Registre de la Universitat (al CIAE n’hi ha un) i allà us faran una còpia de la sol•licitud de revisió registrada i ells mateixos tramitaran la tesi i la sol·licitud cap a la Escola de Doctorat. Llavors, es demanarà, a un mínim dos experts, un informe sobre la tesi. En cas que algun dels experts demani una còpia en paper de la tesi, la Escola de Doctorat us avisarà. Per tant, no cal que les tingueu preparades amb antelació i si us les demanen, els hi podeu enviar una versió provisional anellada. Recordeu que si voleu la menció de doctorat europeu els dos revisors han de ser de fora de l’estat espanyol.

El procés de revisió no pot trigar més de dos mesos a partir de l’endemà que heu presentat aquesta sol·licitud de revisió. Rebreu un correu electrònic amb els informes confidencials on s’indicaran les correccions que s’han de fer a la tesi. En cas que accepteu les revisions, modifiqueu la tesi i passeu al següent pas. En cas contrari, el vostre director/a de tesi us ha de fer un informe que recolzi el perquè no s’accepten els canvis.

Després de la revisió i en un termini màxim de 6 mesos, per poder dipositar definitivament la tesi, heu de preparar:

 • La sol·licitud de dipòsit de tesi.
 • El vostre curriculum vitae amb les estades de recerca, congressos, altres publicacions, etc.
 • Una carta o informe amb la vostra opinió al respecte dels informes rebuts i l’adequació de les correccions.
 • Dues còpies en paper i signades de la tesi, segons els criteris de format de la UdG.
 • Còpia en CD de la tesi, degudament etiquetada i signada.
 • L’informe del director/s de la tesi.
 • En cas que presenteu la tesi per articles, heu d’adjuntar un informe del vostre director que especifiqui la vostra contribució a cada article, l’acceptació de tots els coautors “donant permís” per poder utilitzar els articles per a la tesi , i un informe que indiqui que els articles tenen l’índex d’impacte mínim requerit.
 • En cas de sol·licitar la menció de doctorat europeu, també heu d’adjuntar la certificació de l’estada.

Sapigueu que el servei de fotocòpies de la UdG fa una versió de tesi encolada de manera molt ràpida (1 dia). Us pot ser molt útil per fer aquesta entrega a la Comissió de Doctorat.

Com que després de la revisió ja es pot iniciar el procés per presentar la tesi, i primer de tot cal que la tesi estigui 15 dies naturals en exposició pública abans de passar una Comissió de Doctorat, conteu que entre rebre les correccions i fer el dipòsit passen com a mínim 3 setmanes o un mes (depèn de lo ràpid que sigueu amb les correccions i fent còpies, etc.).

Un cop dipositeu definitivament la tesi, aquesta estarà en exposició pública durant 15 dies i després passarà a la primera comissió de doctorat que hi hagi (el primer divendres de cada mes). Podeu consultar les dates de comissions de doctorat aquí per poder-ho quadrar tot (més o menys…).

Durant el període d’exposició pública, la Escola de Doctorat s’encarrega de demanar la llista dels membres del tribunal i avançar paperassa. Així, quan es reuneix la comissió, aquesta ha d’acceptar o denegar la presentació de la tesi, i a partir d’una setmana més tard (el temps necessari perquè la Escola de Doctorat tramiti papers) ja es pot fer la presentació i defensa. El secretari del tribunal rebrà tota la documentació i us ha de fer arribar un document amb el que haureu d’anar al banc a pagar les taxes d’examinació abans de la defensa.

Una recomanació pràctica: quan feu les còpies de la tesi, tingueu en compte que el tribunal està constituït per 5 membres i 2 suplents, per tant “només” cal que feu 7 còpies, no en calen 10!
Després de la tesi, us heu d’adreçar a la Escola de Doctorat per fer la sol·licitud del títol de doctor. Allà us informaran dels documents necessaris:

 • Fotocòpia del DNI i del títol de llicenciatura amb la que vau accedir al programa de doctorat.
 • Formulari per a la publicació de tesis al TDX (s’ha d’enviar per correu electrònic a comissio.doctorat@udg.es).
 • Contracte entre l’autor de la tesi i la UdG per autoritzar la publicació al TDX degudament signat. En aquest contracte us demanen que feu un resum de 600 paraules de la tesi que no és necessari. El resum ja l’heu fet en el formulari per a la publicació de la tesi al TDX.
 • Imprès de sol·licitud del títol acadèmic (aquesta us la donaran a la Escola de Doctorat).
 • Fitxa TESEO. Aquesta fitxa s’obté un cop us heu descarregat el programa Teseo. Cal que ompliu la fitxa amb les dades de la vostra tesi i al final us imprimirà la fitxa TESEO i us generarà un arxiu .txt (en la carpeta C:/Consejo que es genera automàticament). Aquest arxiu .txt s’ha d’enviar per correu electrònic a comissio.doctorat@udg.es.

Per acabar, un cop fets tots aquests tràmits, us donaran un últim document per anar al banc, pagar el títol de doctor i rebre el resguard de títol.

Trobareu informació més detallada sobre la normativa. Esperem que aquest resum us hagi estat d’utilitat.